یک روزمه ی عالی شانس شما را برای بدست آوردن یک شغل عالی بیشتر میکند